Humán és Igazgatási osztály

Osztályvezető: Szász Andrea

 Szász Andrea

A Humán és Igazgatási Osztály dolgozói és elérhetősége:

 

Név

Iroda

Telefon

E- mail

Szász Andrea

osztályvezető

fszt. 24. iroda

52/563-224

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Varga Mártonné

szociális ügyintéző

 

fszt. 27. iroda

52/563-227

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Asztalosné Fábián Mária

szociális ügyintéző

fszt. 27. iroda

52/563-227

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sütő Mária

szociális ügyintéző

fszt. 28. iroda

52/563-228

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bertalan Imre

szociális ügyintéző

fszt. 28. iroda

52/563-228

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egri Zoltán

általános igazgatási ügyintéző 

I. em. 41. iroda

52/563-241

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Lévainé Fazekas Mónika

hatósági ügyintéző

I. em. 42. iroda

52/563-242

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tarcsai Edit

hatósági ügyintéző

I. em. 42. iroda

52/563-242

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Borsi Éva

ügyviteli alkalmazott

fszt. 25. iroda

52/563-225

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 

Hétfő: 800 – 1200                  Szerda: 800 – 1630                Péntek: 800 – 1200

 

Városi főorvos ügyfélfogadása:

Dr. Lovas Tamás városi főorvos telefonszáma:52/563-232


Hétfő – szerda – péntek: 800 – 1200 óráig              

Kedd: 800 – 1230 óráig          

Csütörtök: 800 – 1130 óráig

Helye: Polgármesteri Hivatal 32-es iroda

 

Városi főorvos főbb feladatai:

 • Szakmai kérdésben kérésre véleményt nyilvánít.
 • Előkészíti a különböző – Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó – megállapodásokat, a vállalkozásban működtetett egészségügyi ellátásokat.
 • Ellenőrzi a megállapodásokban foglaltak betartását, melyről időszakonként jelentést készít.
 • Az önkormányzati egészségügyi létesítmények fenntartására, fejlesztésére, működtetésére és a városban folyó egészségügyi tevékenységgel foglalkozó szervezetek részére nyújtandó
  önkormányzati támogatás módjára, költségvetési nagyságrendjére ajánlásokat dolgoz ki.
 • Figyelemmel kíséri a lakosság egészségi állapotát, annak megóvására javaslatot tesz.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság egészségügyi ellátásának alakulását, az ezzel kapcsolatosan nyilvántartott adatok kezelését és az egészségügyi ellátás fejlesztését.
 • Közreműködik az egészségügyi intézmények alapításában, átszervezésében, megszüntetésében.
 • Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt egészségügyi hatósági feladatokat.

 

 

Humán és Igazgatási Osztály által ellátandó feladatok

 

1.  Humán és Igazgatási Osztály főbb feladatai:

Szociális és gyermekvédelmi ágazat:

Gyakorolja „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény és „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt feladatokat, érvényesítve a helyi önkormányzati rendeletek ezzel kapcsolatos előírásait. Döntésre előkészíti az alábbi szociális ellátások iránti kérelmeket:

 • Rendszeres és kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény
 • Óvodáztatási támogatás
 • Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)
 • Lakásfenntartási támogatás
 • Adósságcsökkentési támogatás
 • Védendő fogyasztói igazolások kiadása
 • Méltányossági közgyógyellátás
 • Átmeneti segély
 • Temetési segély
 • Közköltséges temetés
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 • Helyi utazási kedvezmény (diák és nyugdíjas támogatás)
 • Életkezdési támogatás („Baba-kötvény”) kiegészítés felülvizsgálata.
 • Ellátja a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyintézési feladatokat.
 • Kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatókkal, társasházak közös képviselőivel.
 • Jelentési kötelezettséget lát el a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerv felé. (OEP jelentés)
 • Az Önkormányzat fenntartásában álló szociális és gyermekjóléti szolgáltatók működési engedélyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása és törvényes működésük ellenőrzése.
 • Felügyeli a szociális ellátásban résztvevő önkormányzati intézmények törvényes működését, és kapcsolatot tart a szociális ellátásban résztvevő állami, önkormányzati és egyházi szervezetekkel. 
 • Környezettanulmányt készít a társhatóságok, illetve a bíróságok megkeresése alapján.
 • Ellátja a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az Esélyteremtő Munkacsoport üléseivel kapcsolatos teendőket.
 • Közreműködik a településszintű esélyegyenlőséggel és a szociálpolitikai koncepcióval kapcsoatos feladatok végrehajtásában..
 • Közreműködik a hazai és Európai Uniós támogatásokra – a szociális, a gyermekjóléti, gyermekvédelem és foglalkoztatás területén - kiírt pályázatok figyelemmel kísérésében, a pályázat kidolgozásában, az elnyert pályázat végrehajtásában. 
 • Szociális szakmai rendezvényeket és programokat szervez. 

 

Igazgatási ágazat:

 • Ellátja az állampolgársági- és anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat-és hatásköröket.
 • Gondoskodik a választási névjegyzék összeállításáról, folyamatos vezetéséről.
 • Hatósági bizonyítványt állít ki „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény alapján.
 • Végzi a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő hirdetmények kifüggesztését.
 • Ellátja a termőföldekre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos kifüggesztési feladatokat
 • Telepengedélyt ad a telepengedélyek alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység céljára.
 • Végzi az üzletek működésével kapcsolatos feladatokat.
 • Nyilvántartásba veszi a vásár, a piac fenntartóját.
 • Közhitelű nyilvántartásba veszi a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításának bejelentését.
 • Szakhatósági nyilatkozatot ad ki a II. kategóriájú játéktermek engedélyezéséhez.
 • A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatással kapcsolatos feladatok.
 • Eljár birtokvédelmi ügyekben
 • Ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat.

 Környezetvédelmi ágazat:

 • Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az I. fokú hatósági feladatok ellátása.

 Honvédelmi ágazat:

 • Ellátja a jegyző katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköreit.
 • Közreműködik a polgármester honvédelmi igazgatási feladatának ellátásában.

 Egészségügyi ágazat:

 • Közreműködik az egészségüggyel összefüggő hatáskörök gyakorlásában.
 • Kapcsolatot tart az egészségügyi szervekkel, szakhatóságokkal.

 Óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok:

 • Közreműködik az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények alapításában, átszervezésében, megszüntetésében, fenntartásában.
 • Közreműködik az óvodai ellátás biztosításában.
 • Nyilvántartja az 5 éves és a tanköteles korba lépő gyermekeket.
 • Előkészíti az óvoda székek megalakítását.
 • Az óvodák és a közgyűjteményi intézmények szervezeti és működési szabályzatainak, házirendjének jóváhagyását előkészíti.
 • A költségvetési intézmények elnevezésével, vezetőjének megbízásával, nevelési programjának, minőségirányítási programjának jóváhagyásával kapcsolatos előkészítő feladatokat ellátja.
 • Segíti a sajátos nevelési igényű kiskorú gyermekek óvodai ellátását.
 • A normatív állami hozzájárulások igénylésének összeállításához és elszámolásához biztosítja az intézményi adatszolgáltatást.
 • Közreműködik a pályázatok benyújtásával, bonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásában.

 Közművelődési- és közgyűjteményi feladatok:

 • Közreműködik az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény (könyvtár) alapításában, átszervezésében, megszüntetésében, fenntartásában.
 • Közreműködik a Hajdúsági Múzeum, illetve a városi közgyűjteményi intézmények létesítésében, átszervezésében, megszüntetésében és 60 napon túli szüneteltetésében.
 • Előkészíti és figyelemmel kíséri a közművelődési megállapodások kötését, a közművelődési és sport célú gazdasági társaságokkal kötött feladat ellátási megállapodások teljesítését.
 • A hivatásos és amatőr alkotóművészekkel, a város irodalmi és művészeti alkotóhelyeivel, művészeti szakszövetségeivel, egyesületeivel, valamint művészeti profilú oktatási intézményeivel folyamatos kapcsolatot tart és segíti alkotómunkájuk feltételeinek támogatását. Ellátja a művészeti, oktatási és sport díjakkal, díjfelajánlásokkal kapcsolatos ügyintézést.

 Ifjúsági-, sport- és civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok:

 • Elősegíti az Önkormányzat által meghatározott ifjúsági- és sportpolitikai célkitűzések érvényesülését, előkészíti az ezzel kapcsolatos támogatásokat és ellenőrzi azok felhasználását.
 • Rendszeres kapcsolatot tartva együttműködik a város ifjúsági- és sport tevékenységével foglalkozó egyesületekkel, civil szerveződésekkel, azok tevékenységének ellátásához technikai segítséget nyújt.

 A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatkörben:

 • Elkészíti az ügykörét érintő, képviselő-testület vagy bizottság elé kerülő előterjesztéseket.
 • Nyilvántartja az önkormányzati rendeleteket, határozatokat, gondoskodik azok végrehajtásáról, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását.
 • Gondoskodik a testületi és bizottsági üléseken, egyéb fórumokon elhangzott közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok, képviselői kérdések megvizsgálásáról, szükséges intézkedések megtételéről.
 • Elősegíti a képviselők munkáját, jogainak gyakorlását.
 • Ellátja azországos, megyei és a városi kitüntetések és Hajdúböszörmény város díszpolgára cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.
 • Ellátja a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság és az Oktatási és Művelődési Bizottság üléseivel kapcsolatos teendőket.

 A Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság és az Oktatási és Művelődési Bizottság működésével kapcsolatos feladatkörben:

 • Ellátja a bizottságok ügyvitelével kapcsolatos teendőket.
 • Segítséget nyújt az éves munkatervek összeállításában.
 • Szervezi üléseiket.
 • Gondoskodik a bizottsági üléseken felvetett problémák, javaslatok megoldásáról a bizottsági határozatok végrehajtásáról.