Városfejlesztési és Műszaki Osztály

 

Osztályvezető: Tóth Tamás


A Városfejlesztési és Műszaki Osztály dolgozói és elérhetősége:

Név

Iroda

Telefon

E- mail

Tóth Tamás
osztályvezető

fszt. 19. iroda

52/563-219

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nagy Beáta
csoportvezető

fszt. 31. iroda

52/563-231

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Rácz Gábor
építésügyi ügyintéző

fszt. 16. iroda

52/563-216

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bődiné Takács Éva
építésügyi ügyintéző

fszt. 16. iroda

52/563-216

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Molnár Imre
közterület-felügyelő

fszt. 16 belső

52/563-286

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tóth István
közterület-felügyelő

fszt. 16 belső

52/563-286

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Matuz György
közterület-felügyelő

fszt. 16 belső

52/563-286

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tóth Sándor
városi főépítész

fszt. 17. iroda

52/563-217

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csóka Pálné
ügyviteli alkalmazott

fszt. 18. iroda

52/563-218

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabó János Elemér
vízügyi városüzemeltetési ügyintéző

fszt. 22. iroda

52/563-222

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mező Imre
közlekedési városüzemeltetési ügyintéző

fszt. 22. iroda

52/563-222

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egri Dóra
városüzemeltetési ügyintéző (zöldfelület gazdálkodási feladatok)

fszt. 23. iroda

52/563-223

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Móricz Anikó
környezetvédelmi városüzemeltetési ügyintéző

fszt. 23. iroda

52/563-223

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gajdán Viktor
pályázati referens

fszt. 29. iroda

52/563-229

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Uzonyi-Tóth Anita
pályázati referens

fszt. 29. iroda

52/563-229

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabó Valéria
városüzemeltetési ügyintéző (közterület-használat, mezőőri járulék)

fszt. 30. iroda

52/563-230

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadás:

 

Hétfő: 800 – 1200                  Szerda: 800 – 1630                Péntek: 800 – 1200

 

I. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Települési vízellátás, belvíz-szennyvízelvezetési feladatok

Az Osztály település-vízellátási, valamint belvíz-elvezetési feladatainak ellátásával biztosítja a település lakosságának ivóvízzel történő ellátását, valamint a keletkezett szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldását. Ezeken túlmenően intézkedik az érintett területeken a belvízelvezetésről.

Ezekben a feladatokban (önkormányzati és lakossági) beruházói feladatokat lát el.

Közvilágítással kapcsolatos feladatok

Intézi a város közvilágításával összefüggő feladatokat, az érintett közszolgáltatóval együttműködve gondoskodik a megfelelő közvilágítási rendszer meglétéről és karbantartásáról.

Parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok

A városüzemeltetési feladatok között kiemelt szerepet tölt be a település közterületeinek fenntartásával kapcsolatos szinten tartási feladatok köre. A folyamatos tisztántartáson túl, itt jelentkeznek a téli hóeltakarítási és síktalanítási feladatok is.

Kiemelt feladat, a város zöldterületeinek fejlesztése, rendszeres karbantartása és a zöldfelület-gazdálkodási teendők koordinálása.

 

Közlekedési feladatok ellátása

Az Osztály másik jelentős tevékenységi köre a közlekedés megszervezésével és a város forgalomszervezésével kapcsolatos. Jelentős részt vállal az Osztály a közlekedésfejlesztési tervek és koncepciók előkészítésében, a tervek elkészíttetésében és a konkrét megvalósításban.

Jelentős feladat az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak, hidak és egyéb műtárgyak felújításával és üzemeltetésével kapcsolatos teendők ellátása. A közlekedési beruházások előzetes terveztetésében, a pályázatok kiírásában és értékelésében, továbbá azok megvalósításában való aktív részvétel szintén e körbe tartozik.

A város tömegközlekedésének megszervezése, kezelése.

 

Energiagazdálkodási tevékenység

Az Osztály ugyancsak jelentős közreműködő az energiagazdálkodással összefüggő fejlesztési feladatok megfogalmazásában és konkrét döntés előkészítési munkában.

 

Földművelődésügyi, állategészségügyi feladatok

-          Ellátja a növényvédelemmel (fák, kártevők elleni védekezés) kapcsolatos feladatokat.

-          Zöldterületek fenntartása

-          Mezőőri szolgálat felügyelete, mezőőri járulék kivetése

-          Dűlőutak, fasorok rendezése

-          Külterületekkel kapcsolatos kérdések

-          Állategészségügyi feladatok, gyepmesteri telep irányítása

-          A mezőgazdasággal kapcsolatos adatbázisok létrehozása, kezelése, kamarai és civil szervezetekkel kapcsolattartás, pályázatfigyelés, -készítés

 

Környezetvédelmi feladatok

-          a települési környezetvédelmi program elkészítésében való közreműködés, a program végrehajtásának koordinálása, figyelemmel kísérése,

-          a környezetvédelmi alap kezelése,

-          környezet állapotára vonatkozó információk összegyűjtése, rendszerezése, azok közzétételének (Képviselő-testület, lakosság elé történő) biztosítása,

-          a helyi környezet és természetvédelmi szabályozást szolgáló rendelettervezetek előkészítésében való közreműködés,

-          szakterületet érintő ügyekben a város érdekeinek képviselete, kapcsolattartás országos főhatóságokkal, tudományos központokkal, a helyi szakmai hatóságokkal és szervezetekkel

-          környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása

-          a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében az önkormányzatra háruló feladatok ellátása.

 

 

II. VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK

-          Támogatások kérése, pályázatok készítése, készíttetése, koordinálása

-          Pályázati felhívások készítése, pályázatok fogadása

-          Támogatási pályázatok elkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzése

-          Befektetés-ösztönzés, gazdaságfejlesztési feladatok

 

III. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK

-       Építési engedélyezés,

-       Bontási engedélyezés,

-       Használatbavételi engedélyezés,

-       Fennmaradási engedélyezés,

-       Végzi az engedélyezéssel kapcsolatos hatósági, műszaki nyilvántartási feladatokat

-       Vezeti a lakásépítésekkel kapcsolatos nyilvántartást és adatszolgáltatást.

-       Gondoskodik a Helyi Építési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáról.

-       Ellátja mindazokat a hatósági engedélyezési feladatokat, amelyeket jogszabály kifejezetten az I. fokú építési hatóság hatáskörébe utal.

-       Elvégzi az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz és vagyonbiztonságot veszélyeztető, valamint az engedély nélküli használat megszüntetését.

-       A felsőbb szervek felé szükséges adatszolgáltatást (lakásépítési, bontási stb.) rendszeresen teljesíti.

-       Más államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásokban szakhatóságként részt vesz.

 

IV. KÖZTERÜLET-FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK

-          A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

-          A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

-          Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében.

-          Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében.

-          Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

-          Közreműködés állat-egészségügyi és rendészeti feladatok ellátásában.

 

V. AZ ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ FELADATAI

-        Gondoskodik a településfejlesztéssel, - rendezéssel, a város esztétikai arculatának alakításával, a helyi építési szabályzatnak, a város szerkezeti tervének és a szabályozási tervalapok felülvizsgálatával (módosításával) kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

-        Részt vesz a kommunális, infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő feladatok tervezésében, a végrehajtás előkészítésében.

-        Ellátja az építészeti és természeti értékek védelmével jelentkező feladatokat.

-        Közreműködik a reklám-elhelyezési eljárásban, a közterület-használatok engedélyezésénél.

-        Ellenjegyzési jogot gyakorol a város- és utcaképi, ipari jellegű építési engedélyezési eljárásban, minősítve (véleményezve) az építési műszaki terveket.

-        Szakmailag közreműködik az idegenforgalmi fejlesztési elképzelések alakításában.

-        Ellátja a település építészeti-műszaki tervtanács működésével kapcsolatos feladatokat.